Transporti

Shkolla Mihal Ekonomi nuk ofron transport direk. Prindëdit që janë të onteresuar për këtë shërbim janë të lutur të komunikojnë me transportues privatë apo ta sigurojnë vetë atë. 

Transportuesikontakti
  
  

 *Tarifat përcaktohen nga vetë transportuesi më marrëveshje me prindin. 

Për tu theksuar

Shkolla Mihal Ekonomi nuk mban përgjegjësi lidhur me tarifat dhe transportin e fëmijës. Gjthçka është sipas marrveshjes që prindi lidh vetë me transportuesin .