Përse

Sepse mësuesti e shquar nuk mjaftojnë. Në shkollën "Mihal Ekonomi", ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një edukim të jashtëzakonshëm në të cilin nxënësit tanë edukohen dhe ndërtohen jo vetëm akademikisht.  

Visioni 

Vizioni ynë është t'i fuqizojmë nxënësit të përvetësojnë, demonstrojnë, artikulojnë dhe vlerësojnë njohuritë dhe aftësitë që do t'i shoqërojnë ata përgjatë gjithë jetës. Të marrin pjesë dhe të kontribuojnë në botën globale duke praktikuar vlerat thelbësore të shkollës: respektin, tolerancën, gjithëpërfshirjen dhe përsosmërinë. 

Misioni

Misioni ynë është të ofrojmë një strehë të sigurt ku të gjithë vlerësohen dhe respektohen. Të gjithë anëtarët e stafit, në partneritet me prindërit dhe familjet janë plotësisht të përkushtuar ndaj gatishmërisë së nxënësve për mësim dhe karrierë. Nxënësit janë kanë mundësi për të përmbushur sfidat aktuale dhe të ardhshme për të zhvilluar ndërgjegjësimin shoqëror, përgjegjësinë qytetare dhe rritjen personale.