Faculty & Staff Directory

Punësimi

Një vend për tu rrirur profesionalisht

Shkolla Mihal Ekonomi ofron një vend të sigurtë dhe miqësor. 

Shkolla jopublike Mihal Ekonomi është lider në fushën e mësimdhënies me edukatorë dhe mentorë të shkëlqyer.

Ata investojnë tek nxënësit e tyre përmes mësimdhënies në klasë, mentorimit dhe bashkëpunimit. Në një komunitet të ngushtë të të mësuarit, nxënësit tanë sfidohen të rriten intelektualisht dhe u jepen mundësi për të ndërtuar karakter në çdo aspekt të jetës shkollore.

Si rezultat, të diplomuarit e shkollës Mihal Ekonomi janë përgatitur mirë për Universit dhe për jetën.

Apliko për punësim